Новини RSS

  Държавен вестник брой: 38Година: 1990Орган на издаване: МСДата на обнародване:11 Май 1990 Раздел I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Предприятията - производители на работно и униформено облекло: 1. организират производството на работни и униформени облекла по утвърдената им номенклатура; 2. разработват и издават каталожни, проспектни и други информационни материали за работното и униформеното облекло; 3. внедряват съвременна техника и технология в производството на работно и униформено облекло; 4. произвеждат работно и униформено облекло на основата на модели, одобрени от специализиран дизайнерски съвет, в който участвуват представители на Комитета по труда и социалното дело, Министерството на народното здраве и централното ръководство...

Прочетете повече

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НАРЕДБА No 3от 19 април 2001 г.за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място(обн.,ДВ,бр.46 от 15 май 2001 г.) Раздел IОбщи положения Чл.1. С тази наредба се определят минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства при работа.Чл.2. Тази наредба се прилага във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност съгласно чл.2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.Чл.3. (1) Наредбата не се прилага за:1. облекло, което...

Прочетете повече